I am Ziggy Swift.

| December 20, 2009

I am Ziggy Swift. I am a Human. I am a Warrior. I am a Fire Ant. I am a Son. I am an Orphan. I am an Outcast. I am a Traveler. I am a Protector. I am a Friend.  I am a Rescuer. I am a Guardian. I am a Trickster. I am […]